Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0498-269000 (växel)

E-post: adresser@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Adress och namnsättning

Region Gotland ansvarar för namnsättning av gator, kvarter och allmänna platser samt att sätta nya belägenhetsadresser.

 

Namnsättning 

 

Ortnamnen har många roller. De särskiljer, identifierar och lokaliserar platser och fyller här en nödvändig funktion för räddningstjänsten (blåljusorganisationer), färdtjänst, posten, taxibolag, bussbolag, transportföretag, budföretag, navigationstjänster och inte minst privatpersoner att hitta rätt. Men namnen har också en viktig roll som kulturhistorisk källa och är en del av kulturarvet. Ortnamnen är alltså betydelsefulla av historiska, sociala och inte minst av praktiska skäl.

Vem ansvarar för namnsättning?

Inom Region Gotland är det Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för detaljplaner som bereder och handlägger namnärenden. Namnberedningsgruppen arbetar fram förslag på namn, och beslut om nya namn på gator, kvarter, parker, torg och cirkulationsplatser fattas av Miljö- och byggnämnden.

När beslut om vägnamnet har tagits skickas beslutet till berörda fastighetsägare samt Polisen, Räddningstjänsten m fl.

Vem ansvarar för skyltning?

Berörd vägförening eller berörda fastighetsägare ansvarar för skyltning av vägnamn. Region Gotland ansvarar för skyltning av det kommunala vägnätet samt för att sätta upp skyltar på gator, torg och namngivna platser i Visby innerstad.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta sbfplan@gotland.se

 

Belägenhetsadresser

En belägenhetsadress anger var en plats finns fysiskt, till skillnad från en postadress som i första hand är till för postleverantören och kan vara en postbox.

En belägenhetsadress är en unik och enhetlig adress som bidrar till samhällsnyttan genom att aktörer som räddningstjänsten (blåljusorganisationer), färdtjänst, posten, taxibolag, bussbolag, transportföretag, budföretag, navigationstjänster och inte minst privatpersoner får möjlighet att hitta rätt.

Därför är det viktigt att adressnumret skyltas på byggnaden eller vid infartsvägen.

 

I rubrikerna nedan hittar du mer information om vad som gäller för belägenhetsadresser:

Belägenhetsadresser sätts av Region Gotland för bostäder och verksamheter. Uppgiften förs sedan in i Lantmäteriets register.

När belägenhetsadressen är registrerad i Lantmäteriets system informeras berörda fastighetsägare av Region Gotland.

I samband med att ett adressnummer sätts, läggs dess koordinater in i adressregistret och på adresskartan. Adressen blir även sökbar via navigationstjänster.

Banker, försäkringsbolag och andra som hämtar adresser från Lantmäteriet eller folkbokföringen får därigenom tillgång till nya adresser.

Adresserna kompletteras sedan med postnummer och postort av Posten och aviseras vidare till andra myndigheter.

För den som använder en postbox för sin adressering, så kallad särskild postadress, betraktas belägenhetsadressen främst som en besöksadress.

När du flyttar till en plats där du har din huvudsakliga hemvist behöver du adressändra via Skatteverket. För att det ska kunna ske måste det finnas en korrekt belägenhetsadress kopplad till platsen.

I de fall Region Gotland ändrar den belägenhetsadress man är folkbokförd på, kommer det automatiskt uppdateras hos de flesta myndigheter. Om du däremot flyttar till en ny belägenhetsadress, måste man själv anmäla adressändringen.

Juridiska personer (bolag) och föreningar som är registrerade på en belägenhetsadress får inte denna automatiskt ändrad vid en adressändring som görs av Region Gotland, utan måste själva göra de adressändringar som krävs för kunder, leverantörer och Patent- och Registreringsverket (PRV). Bolagsverket har inga kopplingar till andra myndigheters register, så de kan inte se de ändringar som görs till Svensk Adressändring eller Skatteverket. Tänk på att ändra besöksadressen så att den överensstämmer med den belägenhetsadress som regionen har fastställt.

Om du har en fastighet avsedd för bostadsändamål och saknar belägenhetsadress, kontakta Geografisk information (se kontaktuppgifter) för att få en adress.

När ny belägenhetsadress har satts skickas en bekräftelse till fastighetsägaren.

Nya belägenhetsadresser behövs även vid nybyggnation av flerbostadshus och vid till- eller ombyggnad av flerbostadshus som innebär en utökning av bostadslägenheter.

Tänk på att det många gånger finns behov av belägenhetsadresser även till byggnader där personer vistas, som till exempel fritidshus, arbetsplatser eller samlingslokaler.

En byggnad ska ha en adress för varje entré. Entréer som adressätts är till exempel för verksamheter, kontor, varuintag/godsmottagningar och personalingångar. Varje entré behöver ha en unik adress så att räddningstjänst, taxi, färdtjänst och leveransbilar ska kunna hitta rätt.

Olika verksamheter som har samma entré har också samma adress.

Fastighetsägarens skyldigheter.

Enligt lagen om lägenhetsregistret skall varje lägenhet ha ett nummer och en belägenhetsadress. Fastighetsägaren är därför skyldig att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till Region Gotland. Ta kontakt med Geografisk information som har hand om belägenhetsadresser när ombyggnad av flerbostadshus påverkar antalet lägenheter. 

Vid nybyggnation uppges lägenhetsnumreringen i samband med handläggning av bygglov. Inrapporteringen kan ske via vår e-tjänst eller genom att använda våra mallar, som du hittar i länklistan längre ner på sidan, som skickas till Geografisk information via epost eller brev (se kontaktuppgifter).

Bifoga en planskiss där ni redovisar hur ni satt lägenhetsnumren så vi kan kontrollera att numreringen är korrekt.

Ni hittar lantmäteriets anvisningar för hur numrering går till här: Handbok för lägenhet

Geografisk information registrerar lägenhetsnummer i Lantmäteriets system i samband med att slutbeskedet är klart.

När lägenhetsnumren är registrerade i informeras berörda fastighetsägare av Region Gotland.

 

Adressnummer skyltas på huset eller vid infartsväg eller liknande. Respektive fastighetsägare ansvarar för skyltningen.

Ansvaret för adressättning ligger sedan 1994 på Sveriges kommuner.

Enligt Lag (2006:378) om lägenhetsregister som trädde ikraft den 1 juli 2006 framgår att namnsättning med så kallade belägenhetsadresser skall göras.

Vid numrering följs anvisningar i Svensk Standard, SS 63 70 03 (Handbok belägenhetsadresser).

Skicka till adresser@gotland.se, ange fastighetsbeteckning och gärna diarienumret på ditt bygglovsärende om du har ett sådant (ex.vis MBN 2023/xxxx).

Det går också bra att ringa 0498-26 90 00. Be att bli kopplad till någon av de personer som har hand om belägenhetsadresser alternativt skicka per post till adressen:

Region Gotland
Enhet Geografisk information
621 81 Visby