2007-05-31, §§ 137-192

Utskrivet från: http://gotland.se/32200
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-05-31

Register

Regionstyrelsen 2007-05-31
Plats:
Tekniska nämndens sammanträdessal, Visby
Tid: 9.00-12.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c), tjg §§ 137-169, 185
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s) §§ 154-192
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v), tjg §§ 137-170, 185
Roland Norbäck (v), tjg ers §§ 171-184, 186-192
Kjell Skalberg (c), tjg ers, §§ 137-138, 144, 170-184, 186-192
Stefan Nypelius (c), tjg ers §§ 144
Övriga närvarande
Kjell Skalberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c), kl 9.00-12.00
Rut Smeds (kd)
Inger Harlevi (m), ej §§ 140-141 (jäv)
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Eric Martell (s), §§ 137-153
Tommy Gardell (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2007-06-12
Datum för anslags nedtagande: 2007-07-05