BUN § 45

Utskrivet från: http://gotland.se/32065

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 45
Konkurrensutsättning av verksamhet

Dnr 2007/078-62
Kommunfullmäktige beslöt 2006-11-27 i samband med ärendet Rapport för genomförande av direktiv om drift av verksamhet (Kf § 21)bl a :

· Nämnderna får i uppdrag att, med beaktande av den strategiska inriktningen, utarbeta målbilder för konkurrensutsättning

· Nämnderna ska årligen i samband med budgetarbetet redovisa dels vilka åtgärder som vidtagits, dels nämndens planer för utökad konkurrensutsättning.

Uppdraget återfinns även i Anvisningar för arbetet med Strategisk plan 2008 – 2010:

Konkurrensutsättning av verksamhet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att verksamheterna skall konkurrensutsätts i högre grad än för närvarande. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas under hela mandatperioden. Det är dock viktigt att nämnderna snarast påbörjar diskussionerna och arbete med att kartlägga vilka verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta.

I det underlag som lämnas till budgetberedningen i maj 2007 skall nämnderna redovisa statusen på kartläggningen samt i förekommande fall redovisa vilka konkreta planer på konkurrensutsättning som nämnden avser att besluta om

Arbetsutskottet hade föreslagit BUN besluta att f örvaltningen ges i uppdrag att

- konkurrensutsätta olika verksamheter i BUF

- se på möjligheten till alternativa driftsformer

- att presentera en kartläggning av vilka verksamheter som är lämpliga att förändra driften för samt

- att redovisa en plan för det fortsatta arbetet till BUN

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ledamoten Eric Martell yrkade att förvaltningen skall ges i uppdrag att se på möjligheten till alternativa driftsformer endast vad gäller verksamhet som inte tillhör kärnverksamheten.

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Nej. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, medan 6 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Gunnel Pott, Oskar Franke, Eva Lindström samt BUNs ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg Hansson, Brittis Benzler. BUN hade sålunda beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att

    - undersöka möjligheten att konkurrensutsätta olika verksamheter i BUF

    - se på möjligheten till alternativa driftsformer, samt

    - att presentera en kartläggning av vilka verksamheter som är lämpliga att förändra driften för och

    - att redovisa en plan för det fortsatta arbetet till BUN