BUN § 46

Utskrivet från: http://gotland.se/32064

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 46
Upphandling av skolskjutsar

Dnr : KS 2001/0102-53; TN 2005/2230 53; BUN 2004/034-62
Ärendet har vid olika tillfällen aktualiserats i både Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-11-15 bl a att ge styrgruppen (den s k ”Bussgruppen”) i uppdrag att utarbeta ett upphandlingsunderlag utifrån principen om en samlad upphandling med gemensam trafikledning (med möjlighet till underentreprenörer), samt med kvalitets- säkerhets- och miljökrav i huvudsak enligt framlagt diskussionsunderlag/förslag (BUN § 06/90).

--

BUNs arbetsutskott och TNs arbetsutskott hade behandlat ärendet vid en gemensam överläggning 2007-01-30. Beslut fattas parallellt i TN och BUN under ärendets gång.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2007-02-14 att ge en arbetsgrupp, bestående av BUNs presidium, skoldirektör Peter Molin, chefen för kansliavdelningen Per Westholm, trafikchefen Per-Arne Jonsson samt upphandlare Therese Agehed, i uppdrag att utforma förslag till förfrågningsunderlag.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-03-14 att avstå från att upphandla skolskjutsar gemensamt med TN:s upphandling av kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor. Vidare bestämdes att förfrågningsunderlaget skall utformas när beslut om ny skolorganisation föreligger. Den nya skolskjutsorganisationen planerades vid detta tillfälle att träda i kraft vid början av läsåret 2009/10 (augusti 2009).

En stomme till förfrågningsunderlag har tagits fram. Tekn Förvaltningen och BUF har vidare tagit kontakt med en konsultfirma i avsikt att undersöka möjligheten att få vissa delar av upphandlingen genomförd av en utomstående.

Skoldirektör Peter Molin föreslår att förvaltningen medges att teckna avtal med en utomstående konsult angående framtagande av förfrågningsunderlag (med ”objektbeskrivning”) samt om utvärdering av inkomna anbud. Vidare föreslås att den s k ”Styrgruppen” behandlar konsultens förslag till förfrågningsunderlag och därefter tar ställning till frågan om även BUN bör behandla förfrågningsunderlaget.

Ledamöterna Eric Martell och Brittis Benzler förordade att BUN (inte bara styrgruppen) skall fatta beslut om förfrågningsunderlaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN skall fatta beslut om förfrågningsunderlaget snarast möjligt när detta är färdigställt.