BUN § 50

Utskrivet från: http://gotland.se/32060

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 50
Yttrande över KFN § 06/100; Stöd till läromedelsproduktion

Dnr 2007/058-76
Utvecklingschef Karin Nyström anför i skrivelse 2007-04-11 bl a följande:

Kultur-och fritidsnämnden har i § 100 2006-10-10 beslutat angående fördelning av stöd till särskilda kulturarrangemang/-projekt

-Att fördela stöd enlig nedan:

Gutamålsgillet, produktion av läromedel för skolan om gutniska språket

- KFN överlämnar ärendet med tillstyrkan till Barn-och utbildningsnämnden.

Gutamålsgillet anhåller om stöd till produktion av ett läromedel hos Kultur- och fritidsförvaltningen i form av arbetsblad om Gutamål till en kostnad av 20 tkr. Kostnaderna avser grafisk formgivning av fem arbetsblad samt kopiering. Gutamålsgillet har erbjudit besök i skolor, utan kostnad, för att göra eleverna förtrogna med Gutamålet. Åtta skolor hade nappat på erbjudandet i oktober månad 2006.

Utvecklingschef Karin Nyström anför vidare:

BUF har genom Utvecklingsavdelningen ett eget förlag ”LC-förlag” för att kunna producera och ge ut prioriterade gotländska läromedel åt skolorna på Gotland.

BUN beslutade 2001-03-28 att alla elever i år 3 och år 8 skall få ett gotländskt läromedel . Ett belopp skall reserveras i budget vart tredje år för ”Gotland förr och nu” med start 2002 och ”Efter Tjelvar” år 2004. I dessa läromedel finns exempel på Gutamål (BUN § 01/ 32).

LC-förlag har producerat och givit ut ett eget läromedel med ett häfte samt en ljudkasett om ”Gutamålet ett språk med gamla rötter”, som finns till försäljning åt skolorna. Författare är Las Jakobsson.

BUFs centrala insatser för att stödja skolornas arbete att förmedla kunskap om hembygden och det gotländska kulturarvet till våra elever, får med hänvisning till ovanstående, anses tillgodosett…

Utvecklingschef Karin Nyström föreslår att BUN återlämnar handläggningen av framställan till KFN.

Arbetsutskottet hade beslutat att skrivelsen skall kompletteras med att även BUFs bok ”Rim och Ramsor” innehåller texter på Gutamål.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet bordläggs till BUNs sammanträde 2007-06-13