BUN § 52

Utskrivet från: http://gotland.se/32058

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 52
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

 

Tjänstetillsättningar och övriga delegationsbeslut enligt förteckningar

Anmälningsärenden

1

                      

Inbjudan till extra Konferens ”Skolekonomdagar” från Föreningen Sveriges Kommunalekonomer, 3-4 maj 2007 på Scandic Hasselbacken, Stockholm.

2

                       

Inbjudan till utbildningsdag ”Bra mat i förskolan” från Livsmedelsverket, 7 juni; Uppsala, 12 september; Umeå, 19 september; Lund, 26september;Göteborg.

3

                       

Från Länsstyrelsen Gotlands län; Publikation om jämställdhet. Dnr BUN 2006/152-60.

4

2007-02-19

Mail, korrespondens fr o m 19/2-07 tom 27/3-07 ang. skolkyrka på Elfrida Andrée gymnasiet. Dnr 2006/200-62

5

2007-03-07

Brev från Rektorerna på Lännaskolan till Skoldirektör Peter Molin ang. hopslagning av rektorsområdena. Jämte brev till nämndsekreterare Per Westholm, kring arbetsvärderingssystemet BAS från Ordförande för LR/SYV, Monika Edman och Vice ordförande Helen Hansesjö.

6

2007-03-19

Mail, korrespondens from 21/2-07 tom 19/3-07 rörande genomlysningen av den rörliga bildens språk. Dnr BUN 2007/006-64.

7

2007-03-22

Från Riksförbundet Hem och Skola: Nyhetsbrev 1:2007 samt brev till företagssponsorer med önskan om hjälp till medlemsrekryteringen.

8

2007-03-26

Från Specialpedagogiska institutet; Rekvisition av Statsbidrag, fördelning av medel ur anslaget 25:6, Särskilda insatser på skolområdet (SIS), budgetåret 2007. Dnr 2006/093-04.

9

2007-03-27

Mail från Marie Stein; Med hänvisning till Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1993:17. Dnr BUN 2007/006-64.

10

2007-03-29

Från Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland till Arbetsmiljöverket; Svar på underrättelse AIST 2005/30725. Dnr BUN 2006/045-69.

11

2007-03-29

Informationsbrev om olika projekt från Georg Gyllenfjell, Programansvarig för Europa Direkt Gotland.

12

2007-03-29

Ks § 99, Au §101; Ändrade sammanträdesdagar. Dnr BUN 2007/064-00.

13

2007-03-30

Tackbrev till Hörsne skolas personal från Skoldirektör Peter Molin. Dnr BUN 2007/001-62.

14

2007-03-30

Brev till BUN ang. förslaget om nedläggning av Tingstäde och Stenkyrka skolor från Föreningar i samverkan. Dnr BUN 2006/128-61.

15

2007-04-10

Från Arbetsmiljöverket: Avisering av inspektion av NO-salar på Solbergaskolan, måndagen den 23 april kl. 13.10. Dnr BUN 2006/045-69.

16

2007-04-18

Från NTI-skolan till Kommunstyrelsen; Ansökan om statlig tillsyn för NTI-gymnasiet. Dnr BUN 2007/063-64.

17

2007-04-19

Ks § 128; Inköpsstopp inför samlokalisering Visborgs slätt. Dnr BUN 2007/066-00.

18

2007-04-20

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet; Lärarlyftet – fortbildning och högre status.

19

2007-04-21

Pressmeddelande från Momenta ang. distribution av cykelhjälmar till skolelever i Gotlands kommun.

20

2007-04-23

Från Kfi (Kommunforskning i Västsverige) till Skolchefen ang. enkätsvar kring temat chefer och verksamhetsförändring med fokus på skola och socialtjänst. Enkäten besvarad 2/4-2007.

21

2007-04-24

Från Skolverket; Beslut om anmälan angående skolsituationen för två grundskoleelever vid Öja skola. Dnr BUN 2006/172-63.

22

2007-04-24

Inbjudan till Seminarium ”Ny start för konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning” från KommunLex AB, 13-14 juni 2007 på Konferenshuset, Drottninggatan 55, Stockholm. Sista anmälningsdag 10 maj 2007.

23

2007-04-25

Från Emanuel Öz, Jurist till Gotlands Kommun ,Ledningskontoret, ang. arbetsintyg och arbetsbetyg för T B. Dnr BUN 2005/122-60.

24

2007-04-26

Från Planering - och Försörjningschef, Freddy Sirland ; Svar på skrivelse från föräldrar till barn placerade på förskolan Sjöliljan, Fårösund. Dnr BUN 2007/072-88.

25

2007-05-02

Skrivelse från Anna Lindskog, Skyddsombud, ang. arbetsmiljön på förskolan Vitkålen, jämte vidarebefordran till TF från Freddy Sirland, Planering – och Försörjningschef. Dnr BUN 2007/077-02.

26

2007-05-02

Mail från Anci Bynander, förälder till elev i Vänge skola, jämte svar från Skoldirektör Peter Molin ang. skolsituationen i klass 6.

27

2007-05-02

Brev från Skoldirektör Peter Molin ang. beslut om sammanslagning av Länna och Slite rektorsområde, till Rektorerna på Lännaskolan. Dnr BUN 2007/079-63.

28

2007-05-02

Kallelse till årlig stämma den 21 maj kl.12.00 – 16.00 för NTA Produktion och Service ekonomiska förening i Kungliga Vetenskapsakademins lokaler, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A Stockholm. Dnr BUN 2007/034-60.

29

2007-05-03

Brev från Freddy Sirland, Planering - och Försörjningschef, till Stadsarkitektkontoret ang. samråd avseende planprogram för Lickershamnområdet, Stenkyrka. Dnr BUN 2007/054-21.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna