Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Behandling

Alkohol- och drogrådgivningen erbjuder behandling både enskilt i grupp. De olika behandlingarna beskrivs nedan. 

Community Reinforcement Approach (CRA) är en beroendebehandling som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

CRA har bra forskningsstöd och ger verktyg för nykter- och drogfrihet. Syftet med CRA är att skapa ett kraftfullt förstärkningssystem för beteenden som innebär drogfrihet. CRA-behandlingen sker enskilt.

CRA tar hänsyn till hela livssituationen. Det ingår övningar för att förstå vilka ”triggers” i miljön som påverkar missbruksbeteendet. Återfallsprevention är också en viktig del i CRA.

Behandlingen inleds med en kartläggning och därefter vidtar behandling som individanpassas, glesas ut och pågår upp till ett år. 

I behandlingen tränas bland annat:

 • Kommunikation
 • Problemlösning
 • Att tacka nej
 • Att hitta fritidssysselsättning
 • Att förbereda sig för arbete/sysselsättning

 

Dagbehandlingen är en öppenvårdsbehandling i grupp för personer med beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.

Behandlingen grundar sig på 12-stegsfilosofin med inslag av kognitivt förhållningssätt.

Den sammantagna behandlingen pågår under ett år och inleds med motivationsgrupp 1 tillfälle per vecka under 8 veckor. Därefter 5 veckors dagbehandling på heltid. Sedan tar efterbehandling vid,  2 timmar per vecka under 9 månader.  

Under dagbehandlingen ingår:

 • Heltidsnärvaro
 • Hemuppgifter
 • Total avhållsamhet från alkohol, droger och spel
 • Utandnings- och urinprov
 • Sjukskrivning
 • Självhjälpsgrupper (AA, NA, DAA, Länkarna)

 

Efterbehandling erbjuds efter genomförd dagbehandling alternativt beroendebehandling på behandlingshem.

Efter genomförd dagbehandling alternativt beroendebehandling på behandlingshem erbjuder vi efterbehandling varje onsdag 8.30-10.30 under 9 månader. Efterbehandling erbjuds som kontinuerlig behandling över tid för att öka möjligheterna att vidmakthålla förändring

 

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är ett program för personer med långvarigt och intensivt cannabisrökande.

Haschavvänjningsprogrammet  är individuellt och följer faserna under avtändningen.

Fas 1 (vecka 1-2)
Medicinsk inriktning med fakta om cannabis och abstinenssymtom med mera.

Fas 2 (vecka 3-4)
Känslomässig bearbetning och sortering.

Fas 3 (vecka 5-6)
Social inriktning och planering samt återfallsprevention.

Fas 4 (vecka 7-12)
Behandlingskontakt utifrån de behov som framkommit. Återfallsprevention.

Förutsättningar för deltagande i programmet är avhållsamhet från alkohol och droger under programmet.

 

Motivationsgrupp är en öppen grupp, en förmiddag i veckan under åtta veckor, för personer som har ett beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Syftet med gruppen är att få möjlighet att undersöka sin motivation till förändring. Motivationsgruppen baseras på MI (motiverande samtal) och innehåller information om beroende, enklare övningar, film, samtal med andra i gruppen samt gemensamt fika.

Att gå i gruppen är ett bra sätt att förbereda sig inför beroendebehandling över huvud taget. När man kommer till gruppen skall man vara nykter och det genomförs utandningsprov. Man får inte heller vara påverkad av narkotika. Motivationsgruppen ingår som en första del i den så kallade dagbehandlingen,

 

Sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust. Hur förluster upplevs är helt individuellt, men dödsfall, skilsmässor och separationer är oftast smärtsamma. Att flytta, gå i pension eller att mista ett husdjur är exempel på andra förluster. Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Det går därför inte att beskriva hur en normal känslomässig reaktion vid en förlust ser ut.

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat
handlingsprogram för dig som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under åtta veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Sorgbearbetning sker i grupp och vid beroende krävs fyra månaders nykter-/drogfrihet.

 

Återfallsprevention är en behandlingsmetod som vilar på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Metoden har bra forskningsstöd vid beroende av alkohol, narkotika och spel om pengar.

Syftet är att lära sig nya färdigheter och nya sätt att tänka för att bryta ett problembeteende genom att:

 • Öka förmågan att känna igen sina egna risksituationer för återfall.
 • Bli bättre på att antingen undvika eller hantera risksituationerna.
 • Bli uppmärksam på personliga konsekvenser av att dricka, ta droger eller spela om pengar.
 • Hitta alternativ till att dricka, ta droger eller spela om pengar.

Återfallsprevention ges individuellt eller i grupp under tio tillfällen. Två grupper startas per år.