§ 99 Filmproduktion Gotland, organisation mm

Utskrivet från: http://gotland.se/3187
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 99
Filmproduktion Gotland, organisation mm

Dnr 2002/097-70
Ulla Pettersson 2002-06-10
Ulla Pettersson 2002-06-18
Förvaltningschefen redovisar kortfattat bakgrund, projektbeskrivning och planer samt aktuellt beslutsläge för Projektet ”Filmproduktion Gotland”. Av detta framgår att finansieringsbeslut, med i stort sett planerade belopp skett avseende regional-politiska medel, vad som återstår är behandling av den inlämnade ansökningen om EU Mål 2 öarna som omfattar 11 mnkr. Totalt beräknas projektet komma att omsluta 31 mnkr.

Av redovisningen framgår också den tänkta organisationen för projektet samt föredrogs ett utkast till regelverk för den planerade fonden.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet kompletteras och tas upp till behandling vid nämndens junisammanträde
Förvaltningschefen redovisade i skrivelse 2002-06-18 förslag till styrgrupp för projektet samt föreslog att projektnamnet ändras till Filmproduktion Fårösund främst för att undvika sammanblandning med verksamheten ”Film På Gotland”.

Redovisades också att inspelningen av filmen Spår fortgår planenligt och att förhandlingar om avtal med producenten pågår.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Som styrgrupp för projektet utses Leif Ajpe, Ylva Julén, Ulla Pettersson och Lena Thalin med Ulla Pettersson som ordföranden.

  2. Projektets namn ändras från Filmproduktion Gotland till Filmproduktion Fårösund