§ 98 Norra Gotlands Ridklubb, ansökan om driftbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3186
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 98
Norra Gotlands Ridklubb, ansökan om driftbidrag

Dnr 2002/138-71
Fritidsavdelningen 2002-05-07
Avtalet med Norra Gotlands Ridklubb angående driftbidrag på 40 000 kronor för ridtjänst och ridhushyra i Lärbro samt egen klubblokal har löpt ut och omför-handlats.

Föreningen har ca 160 medlemmar varav hälften år i åldersintervallet 7-20 år. Antalet bidragsberättigade sammankomster uppgår till omkring 550 per år.

Fritidsavdelningen förslår i tjänsteutlåtande att Norra Gotlands Ridklubb beviljas ett årligt bidrag på 30 000 kronor under tre år. Bidraget belastar 492.09407 Föreningsdrivna idrottsanläggningar.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Norra Gotlands Ridklubb beviljas ett årligt bidrag på 30 000 kronor under tre år med början 2003.

    Beloppsnivån kan justeras om kultur- och fritidsnämndens budgetramar minskas.

    Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag