§ 102 Motion. Kommunfullmäktige. Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggen

Utskrivet från: http://gotland.se/3184
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 102
Motion. Kommunfullmäktige. Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggen

Dnr 2002/102-76
Kommunstyrelsen/socialdemokraterna Gotland 2002-03-18
Ledamoten i kommunfullmäktige Wera Svensson har i en motion yrkat att det
i riktlinjerna för konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggen skrivs in att den utsedda konstnären skall delta i fortlöpande samråd med de som bygger och de som skall använda lokalerna.

Förvaltningen redovisar att motionärens synpunkter är väl tillgodosedda i de föreslagna riktlinjerna som nämnden föreslagit kommunstyrelsen anta och att motionen därför bör avslås.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Förslag till yttrande över motionen avges i enlighet med föreliggande förslag.