§ 101 Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggen

Utskrivet från: http://gotland.se/3183
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 101
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggen

Dnr 2001/106 -76
Kulturavdelningen 2002-06-12
Kk § 30/02
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2000-12-20, § 177, att till kommunstyrelsen avge förslag till revidering av mål och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i samband med ny- om- och tillbyggnad av lokaler för offentlig verksamhet.

Vid behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare samråd med tekniska nämnden.

Överläggningar i ärendet har därefter skett mellan de berörda nämnderna och ärendet diskuterats i kultur- och fritidsnämndens konstkommitté.

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden kvarstår vid sitt tidigare beslut och att förslaget ånyo överlämnas till kommunstyrelsen för beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fastställelse.