§ 103 Förslag till Regional musikplan 2003-2005

Utskrivet från: http://gotland.se/3182
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 103
Förslag till Regional musikplan 2003-2005

Dnr 2002/117-76
Au § 106, 2002-05-08
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Gotlands Musikråd tagit fram och utformat ett förslag till Regional musikplan. Gotlands Musikråd som bildades 1999 är ett samarbetsorgan vari ingår representanter för organisationer med offentligt ansvar för musikverksamhet på Gotland samt representant för frilans-musikerna.

Underlaget som delgivits Statens kulturråd skall resultera i en plan som skall fastställas av kommunen.
Arbetsutskottets beslut
  • Förslaget bearbetas redaktionellt och kompletteras med sammanfattning och förslag till remissbehandling inför nämndens junisammanträde.
Förvaltningschefen redovisade sammanfattning av planen och redovisades att remissbehandling förbereds och under hand kommer att delges nämndens ledamöter.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Uppdrag ges till förvaltningen att remittera planen till berörda för inhämtande av synpunkter.