§ 104 Kulturutbyte med Lettland

Utskrivet från: http://gotland.se/3181
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 104
Kulturutbyte med Lettland

Dnr 2002/151-78
Oscar Pettersson 2002-06-03
Oscar Pettersson, biblioteket i Hemse, ansöker om 6 000 kronor för att genomföra att sommarläger för 12 barn och två ledare från Tukums Raj i Tume kommun. Lägret skall genomföras i Hemse. Totalkostnaden beräknas till 30 000 kronor. Lägret är en fortsättning av ett kulturellt utbyte mellan orterna som startades 1997.

Förvaltningschefen tillstyrker att anslag ges med 5 000 kronor ur Mötesplats Gotland.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Biblioteket i Hemse erhåller 5 000 kronor ur anslaget för Mötesplats Gotland för att genomföra ett läger med ungdomar från Tume i Lettland.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.