§ 105 Fördelning av statsbidrag till kulturinstitutioner 2002 för pensionspremier och på dessa uppkommande löneskatt för Länsteatern på Gotland och Gotlands musikstiftelse

Utskrivet från: http://gotland.se/3180
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 105
Fördelning av statsbidrag till kulturinstitutioner 2002 för pensionspremier och på dessa uppkommande löneskatt för Länsteatern på Gotland och Gotlands musikstiftelse

Dnr 2002/003-76
Ks § 17, 2002-01-24
Kulturavdelningen 2002-04-02
Länsteatern 2002-06-05
Elisabeth Öhrling 2002-06-14
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 02-05-29, § 88 att fördela i kulturpåsen ingående medel för pensionspremier och löneskatt. Fördelningen skedde i enlighet med ett regeringsbeslut 2001-12-21 som avses gälla 2001-2003.

Länsteatern har i fax framfört synpunkter på fördelningen.

Chefen för kulturavdelningen redovisar i tjänsteutlåtande att skrivelsen inte bör föranleda någon omprövning av beslutet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Länsteaterns skrivelse föranleder inte någon omprövning av tidigare fattat beslut om fördelning av medel för pensionspremier och löneskatt.