§ 97 Kultur- och fritidsnämndens ungdoms- och idrottsledarstipendier 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3176
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 97
Kultur- och fritidsnämndens ungdoms- och idrottsledarstipendier 2002

Au § 112
Dnr 2002/144

Fritidsavdelningen 2002-05-16
Bidragschefen redovisade inkomna förslag avseende kultur- och fritidsnämndens idrotts- och ungdomsledarstipendium 2002.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet hänskjuts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Ulrika Pettersson erhåller 2002 års fritidsledarestipendium med motiveringen:
    Du har lång erfarenhet som ledare och på senare år även som instruktör för nya ledare inom Gotlands Unglottaförbund. Ditt starka engagemang för ungdomar och föreningsliv har gjort att Du även anlitas på förbundsnivå som kursmaterial-författare.

  2. Rikard Lindberg erhåller 2002 års idrottsledarestipendium med motiveringen:
    Du har "vuxit" med Wisby Simsällskap och genom satsningen på utbildning tillhör Du idag tränareliten. Din lojalitet mot föreningen och omsorgen om de ungdomar Du tränar har gjort dig till en mycket uppskattad och omtyckt nyckelperson.