§ 96 Redovisning och förslag med anledning av kommunstyrelsens beslut om ramar och besparingsbeting för budget 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/3175
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 96
Redovisning och förslag med anledning av kommunstyrelsens beslut om ramar och besparingsbeting för budget 2003

Dnr 2002/165-04. 2002/162-71

Adm avdelningen 2002-06-10
Fritidsavdelningen 2002-06-17
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar budgetberedningens och kommun-styrelsens beslut avseende ramar mm för 2003. Enligt beslutet kommer nämnden att erhålla ett besparingsbeting på 1 mnkr. Redovisning av hur betinget avses uppfyllas skall enligt preliminära uppgifter redovisas till kommunstyrelsen under augusti.

Förvaltningen föreslår med anledning av att det inte finns något sammanträde inplanerat för augusti att nämnden fattar beslut i ärendet redan vid dagens sammanträde. Som underlag för beslutet hade framtagits en sammanställning över tidigare beslutade förändringar i budgetförslaget avseende 2003 och de besparingar som redovisats med anledning av de besparingsuppdrag som erhållits under våren.

Förslaget innebär att vissa kostnadskrävande åtgärder för 2003 får anstå och att ett antal av de tillfälliga besparingsåtgärder som beslutats för 2002 förlängs att gälla även 2003, alternativt permanentas. Förslaget upptog 1 mkr och motsvarade det erhållna betinget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Materialet redovisas till kommunstyrelsen som nämndens förslag att uppfylla det erhållna besparingsbetinget för 2003.