§ 95 Ekonomisk månadsuppföljing för maj 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3174
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 95
Ekonomisk månadsuppföljing för maj 2002

Dnr 2002/164-04
Adm avdelningen 2002-06-14
Administrative chefen redovisade den ekonomiska uppföljningen för maj. Av den framgick att vissa effekter av stoppaketet nu kan noteras främst vad avser vissa personalkostnader m m. Resultatet för helåret förväntas följa budget.

Uppföljningen hade avlämnats till kommunstyrelsen i enlighet med gällande anvisningar och tidplan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Uppföljningen läggs till handlingarna