2007-04-19, §§ 109-136

Utskrivet från: http://gotland.se/31350
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-04-19

Register

Regionstyrelsen 2007-04-19
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.15
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Eva Gahnström (c)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Jenny Guteäng (m), tjg ersättare
Inger Harlevi (m), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Övriga närvarande
Rut Smeds (kd)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Stefaan De Maecker (mp)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Tommy Gardell (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2007-04-27
Datum för anslags nedtagande: 2007-05-16