§ 60 Detaljplan Visby Artilleriet 1:33 (kv Fänriken). Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/31194
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 60
Detaljplan Visby Artilleriet 1:33 (kv Fänriken). Utställning

AU § 57
- Förslag detaljplan 2006-12-06
- Ledningskontoret 2007-02-22
Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till detaljplan för Visby Artilleriet 1:33, kv. Fänriken. Genom planen möjliggörs dels byggande av kontor, handel och bil­vårdsanläggning, dels anläggande av odlingslotter. Luftfartsverket och länsstyrelsen har under samrådet motsatt sig bostadsbebyggelse i det flyg­bullerstörda området. I övrigt har länsstyrelsen tillstyrkt förslaget. Eftersom diskussioner pågår om tillämpningen av riktvärdena för flygbuller omfattar plan­förslaget inte det område för bostäder som ingick i samrådsförslaget. Detaljplanen nu omfattar ca 8,7 ha mot tidigare ca 12 ha.

Planförslaget följer i stort den för A7-området antagna översiktsplanen. Eftersom skydds­zonen för värmekraftverket har utökats, utnyttjas område som i översikts­planen avsetts för bostäder i stället för handel/kontor. Kommunstyrelsen har tidigare medgivit Lidl Sverige KB option på en tomt i området och meddelat byggnads­nämnden att butik för livsmedel bör prövas i detaljplaneläggningen. I den sydöstra delen föreslås en eller två fastigheter för handel eller kontor och en för bilservice.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget lämnas utan erinran.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.
  • Register