§ 61 Detaljplan Sanda Runne 1:25. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/31193
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 61
Detaljplan Sanda Runne 1:25. Samråd

AU § 58
- Förslag detaljplan 2006-12-06
- Ledningskontoret 2007-02-22
Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för ett (privatägt) ca 3,3 ha stort område öster om väg 140, strax norr om Kovik, Sanda Runne 1:25, där syftet är att möjliggöra byggande av högst tretton bostadshus (för permanent- eller fritidsboende). Området indelas i tretton tomter, varav tolv nya. Planområdet ingår i ett planprogram för Västergarnsområdet ( se kommunstyrelsen § 4/2005 ). Området kommer att anslutas till kommunens tryckavloppsledning via en pumpstation i området.

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget och föreslår att kommun­styrelsen avstår att yttra sig under samrådet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Inget yttrande avges under samrådet.
  • Register