§ 63 Ansökan om statligt stöd för planering av vindkraft

Utskrivet från: http://gotland.se/31191
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 63
Ansökan om statligt stöd för planering av vindkraft

AU § 61
- Ledningskontoret 2007-02-05
Ledningskontoret föreslår att kommunen hos Boverket ska ansöka om minst 500 000 kr ur det statliga stöd på 30 mnkr som införts för 2007 och 2008 för att påskynda planeringsarbetet för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

Stödet ges till kommunal översiktsplanering för kommuner som utvecklar förut­sättningar för en utbyggnad av vindkraft. Kommunens kostnad för planeringen beräknas till totalt ca 1 mnkr och resterande del avses finansieras ur lednings­kontorets anslag för projektverksamhet. Ledningskontoret föreslås få i uppdrag att utarbeta den slutliga ansökan när förordningen som reglerar stödet är klar.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun ska hos Boverket ansöka om minst 500 000 kr i statligt stöd. Ledningskontoret får i uppdrag att formulera den slutliga ansökan.

  • Medel för kommunens andel av kostnaderna, ca 500 000 kr, anvisas ur ledningskontorets anslag 6001 Verksamhetsutveckling.
  • Register