§ 64 Motion. Utredning om nyttig och miljövänlig mat

Utskrivet från: http://gotland.se/31190
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 64
Motion. Utredning om nyttig och miljövänlig mat

AU § 62
KS2006/0399-44
- Motion 2006-08-21
- Arbetsutskottet 2006-11-20, § 309
- Ledningskontoret 2006-02-23
Björn Jansson (s) har i motion föreslagit att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur man kan säkerställa att de livsmedel som används i den kommunala verksamheten är nyttiga, näringsriktiga och miljövänliga.

Ledningskontoret redogör kort för omfattningen och organisationen av produk­tionen av måltider i kommunens kök och framhåller att frågor om policy för måltidsverksamheten utreds inom ramen för projektet Struktur 2007, initierat bl.a. av barn- och utbildningsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Mot bakgrund av det övergripande målet för kommunens folkhälsoarbete föreslås motionen tillstyrkas på så sätt att den överlämnas till barn- och utbildnings­nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden för att pågående arbete inom ramen för projektet Struktur 2007 ska utvidgas till att även avse en övergripande kostpolicy. Det förutsätts att samverkan sker med de verksamheter som hanterar frågor om livsmedel och kost.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen bifalls på så sätt att den överlämnas till barn- och utbildnings­nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som, med hänvisning till inlett arbete inom ramen för projektet Struktur 2007, får i uppdrag att utarbeta en övergripande kostpolicy för Gotlands kommun i samverkan med berörda verksamheter.
  • Register