§ 65 Motion. Ändring av lokal ordningsstadga avs. Slite samhälle

Utskrivet från: http://gotland.se/31189
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 65
Motion. Ändring av lokal ordningsstadga avs. Slite samhälle

AU § 63
KS2006/0550-00
- Motion 2006-11-27
- Ledningskontoret 2007-02-21
Solveig Artsman (m) har i motion yrkat att förbud mot förtäring av alkohol på allmän plats i Slite ska införas och att den lokala ordningsstadgan därför ska ändras.

Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till förslag – i särskilt ärende - om införande av dylikt förbud.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen bifalls med hänvisning till framlagt förslag om ändring av de lokala ordningsföreskrifterna.
  • Register