§ 66 Motion. Bemanningen av vissa polisstationer

Utskrivet från: http://gotland.se/31188
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 66
Motion. Bemanningen av vissa polisstationer

AU § 64
KS2006/0598-11
- Motion 2006-12-18
- Ledningskontoret 2007-02-21
Solveig Artsman (m) har i motion yrkat att kommunen ska verka för att Slite återfår en bemannad polisstation och att bemanningen av stationen i Hemse ökas.

Ledningskontoret har inhämtat synpunkter från Polismyndigheten och konstaterar att det är polismyndighetens ansvar att bedöma de polisiära behoven och hur de ska tillgodoses. Inom Gotlands brottsförebyggande råd diskuteras dessa frågor fortlöpande. Motionen föreslås besvarad med hänvisning till dels samarbetet inom det brottsförebyggande rådet, dels att frågan ligger utanför Gotlands kommuns ansvarsområde.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Även om den i motionen aktualiserade frågan ligger utanför Gotlands kommuns ansvarsområde bifalls motionen på så sätt att frågan överlämnas till Gotlands brottsförebyggande råd för diskussion.
  • Register