§ 67 Medborgarförslag. Konstutställningar i lasarettets korridorer

Utskrivet från: http://gotland.se/31187
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 67
Medborgarförslag. Konstutställningar i lasarettets korridorer

AU § 65
KS2006/0483-76
- Medborgarförslag 2006-10-13
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-01-22, § 9
Ola Olsson har i medborgarförslag föreslagit att korridorerna m.fl. utrymmen på lasarettet ska användas för konstutställningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden framhåller integritetsaspekterna och anser vidare att besökare (till utställningarna) skulle kunna hindra framkomligheten i korridorerna, att säkerheten för den utställda konsten är svår att garantera och att konstverken skulle kunna komma i konflikt med den färgsättning och hängning som gjordes i samband med om- och nybyggnaden av lasarettet. Förslaget avstyrks.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.
  • Register