§ 68 Medborgarförslag. Belysningen i Tallunden

Utskrivet från: http://gotland.se/31186
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 68
Medborgarförslag. Belysningen i Tallunden

AU § 66
KS2006/0528-33
- Medborgarförslag 2006-11-15
- Tekniska nämnden 2007-01-24, § 18
- Ledningskontoret 2007-02-08
NN har i medborgarförslag föreslagit att belysningen i Tallunden ska förbättras för att bl.a. förbättra tryggheten.

Tekniska nämnden informerar att åtgärden planeras bli genomförd under 2007.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till tekniska nämndens beslut.
  • Register