§ 69 Utredning om nämnd för vuxnas lärande

Utskrivet från: http://gotland.se/31185
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 69
Utredning om nämnd för vuxnas lärande

AU § 68
KS2005/0074-10
- (Kommunstyrelsen 2006-10-30, § 281 och kommunfullmäktige 2006-11-27, § 13)
- Styrgruppen 2007-02-20
Kommunfullmäktige har inrättat en ny nämnd för förvaltning av verksamhet som avser vuxnas lärande. Till nämnden ska föras vissa specificerade verksamheter som nu förval­tas av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och om­sorgs­nämnden samt kommunstyrelsen. Verksamheten ska börja 1 juli 2007. För att utarbeta förslag till reglemente för nämnden (och benämning), budget och erforderliga omdisponeringar mellan olika nämnd­budgetar, lokalisering av verksamheten, m.fl. frågor inför verksamhetsstarten har en styrgrupp tillsatts av kommunstyrelsen. Den skulle redovisa sitt uppdrag senast 31 mars 2007.

Styrgruppen har nu föreslagit att nämnden ska inleda sin verksamhet tidigast 1 januari 2008 och att tidplanen för styrgruppens arbete ska förlängas och redovisning av uppdraget ske 15 september 2007. Bakgrunden är att förutsätt­ningarna för nämndens verksamhet väsentligen förändrats men att det ännu är ovisst hur. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken förväntas klargöras i vårpropositionen i april. Om de förslag, som Utredningen från socialbidrag till arbete, som nyligen lämnade sitt betänkande ”Från socialbidrag till arbete”, SOU 2007:2 , genomförs, tonas kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken ner.

Kommunstyrelsens beslut

  • Nämnden för vuxnas arbete/lärande ska börja sin verksamhet tidigast 1 januari 2008. Frågan ska emellertid slutligt behandlas vid budgetberedningen och föreläggas kommunfullmäktige i juni.

  • Styrgruppen ska redovisa sitt uppdrag senast 15 september 2007.
  • Register