§ 70 Revidering av överenskommelse om information och utbildning läkemedel

Utskrivet från: http://gotland.se/31184
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 70
Revidering av överenskommelse om information och utbildning läkemedel

AU § 70
KS2006/0612-90
- Sveriges Kommuner och Landsting 2006-12-15
- (Kommunfullmäktige § 219/2004)
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-02-12, § 18
Gotlands kommun har beslutat tillämpa den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting träffat med Läkemedels­industriföreningen om vilka regler som ska gälla för samverkan mellan medarbetare i vården (alltså ej bara läkare) och läkemedelsföretag när det gäller bl.a. information och utbildning om läkemedel och sponsring.

Mot bakgrund av utvecklingen på området har de båda parterna nu kompletterat överenskommelsen med regler för marknadsundersök­ningar, kvalitetsprojekt m.m. I förenklande syfte har den gamla överenskommel­sen samtidigt reviderats på vissa punkter. Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat huvudmännen att tillämpa den reviderade överenskommelsen. Erfarenheterna av samverkan på det sätt, som överenskommelsen anger, sägs vara goda. En förutsättning för det är, framhålls det, att huvudmännen fullföljer vissa uppgifter för att hålla regelverket levande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker rekommendationen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Den reviderade överenskommelsen ska tillämpas i Gotlands kommun.
  • Register