§ 71 Samverkan medicintekniska företag och medarbetare inom tandvården

Utskrivet från: http://gotland.se/31183
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 71
Samverkan medicintekniska företag och medarbetare inom tandvården

AU § 71
KS2006/0610-95
- Sveriges Kommuner och Landsting 2006-11-24
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-02-12, § 20
Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare träffat överenskommelse med berörda föreningar om formerna för samverkan mellan medicintekniska företag och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Överenskommelsen är en slags ”uppförandekod” om bl.a. förhållningssätt till information och utbildning från företag och finansiering av kostnader. Den har antagits och ska tillämpas i Gotlands kommun ( kommunfullmäktige § 86/2006 ).

En likartad, dock något striktare, överenskommelse har nu träffats för tandvården och förbunden rekommenderar huvudmännen att tillämpa den. Förbunden fram­håller att en rad (preciserade) åtgärder behöver vidtas lokalt för att överenskom­melsen ska bli ett verksamt redskap i samarbetet med den medicintekniska branschen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker rekommendationen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Överenskommelsen ska tillämpas i Gotlands kommun.
  • Register