§ 72 Central upphandling av influensapandemigaranti

Utskrivet från: http://gotland.se/31182
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 72
Central upphandling av influensapandemigaranti

AU § 72
KS2006/0611-90
- Sveriges Kommuner och Landsting 2006-11-24
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-02-12, §19
Att vaccinera hela befolkningen är, enligt Socialstyrelsen, det enda långsiktiga sättet att bekämpa en influensapandemi. För att, mot bakgrund av den begränsade tillgången, trygga landets behov av vaccin har Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderat huvudmännen att genom Stockholms läns landsting i samverkan med Socialstyrelsen påbörja arbete med upphandling av en influensapandemi­garanti. Staten ska svara för kostnaderna för upphandlingen.

Garantin är ett avtal om företräde till leverans av pandemivaccin – köplats. Flera av länderna i Europa har en dylik garanti. Samtliga landsting, och Gotlands kommun, har tidigare beslutat samordna upphandlingen av influensavaccin vid normalår och vid pandemi (kommunstyrelsen § 121/2006) . Rekommendationen innebär att landstingen lämnar fullmakt till Stockholms läns landsting. Fullmakten gäller själva upphandlingen men tilldelningsbeslutet - att anta viss leverantör - måste varje landsting, av formella skäl, själv fatta. Garantin ska också omfatta ett avtal om villkoren för vaccinleveranserna till landstingen, som själva svarar för kost­naderna för doserna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker rekommendationen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rekommendationen godkänns och ska tillämpas.
  • Register