§ 73 Anvisande av platser för nedgrävning av döda djur

Utskrivet från: http://gotland.se/31181
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 73
Anvisande av platser för nedgrävning av döda djur

AU § 73
KS2005/0420-43
- Länsstyrelsen 2005-10-19
- Ledningskontoret 2007-02-19
- Länsstyrelsen 2007-03-08
Med hänvisning till sin skyldighet att i en handlingsplan förbereda åtgärder vid utbrott av smittsam djursjukdom har länsstyrelsen anhållit att Gotlands kommun ska anvisa lämpliga platser på norra och södra Gotland för nedgrävning av döda djur.

Ledningskontoret redogör kort för gällande bestämmelser (epizootiföreskrifter). Vid epizooti (utbredd spridning av smittsam sjukdom på djur) utövas ledningen av Jordbruksverket och den av verket utsedde veterinären ska bestämma plats för epizootigrav och vidta erforderliga försiktighetsmått. Kommunen har ingen formell skyldighet att förhandsanvisa platser. Vid de diskussioner som ägt rum i frågan (mellan ledningskontoret, berörda förvaltningar och länsstyrelsen) har konstaterats att Jordbruksverket håller på att överarbeta föreskrifterna och att alternativ till nergrävning finns. Ledningskontoret föreslår därför att länsstyrelsens framställ­ning inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Länsstyrelsen har, efter arbetsutskottets sammanträde, meddelat att den återtagit framställningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Länsstyrelsens framställning ska inte föranleda någon åtgärd.
  • Register