§ 76 Detaljplan Sanda Lekarve 1:84. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/31178
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 76
Detaljplan Sanda Lekarve 1:84. Samråd

AU § 76
- Stadsarkitektkontoret 2007-02-22 med förslag detaljplan 2006-12-06
- Ledningskontoret 2007-02-27
Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för ett område strax söder om Västergarn vid väg 140 - fastigheten Lekarve 1:84. Området avser 28 nya tomter för småhus. Byggnaderna ska anslutas till det kommunala va-nätet.

Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget och föreslår att kommun­styrelsen avstår från yttrande under samrådet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Inget yttrande avges under samrådet.
  • Register