§ 77 Detaljplan Djupvik-Sandhamn m.m.; ändring

Utskrivet från: http://gotland.se/31177
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 77
Detaljplan Djupvik-Sandhamn m.m.; ändring

AU § 77
- Stadsarkitektkontoret kungörelse med förslag detaljplan 2007-01-24
- Ledningskontoret 2007-02-26
Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till ändring av detaljplan (från 1964) för Djupvik och Sandhamn m.m. Ändringen innebär dels att bestäm­melsen - att området är avsett för byggnader som inte kräver wc - slopas, dels att bestämmelsen om byggrättens omfattning ändras för att möjliggöra byggande av hygienutrymmen. Ändringen motiveras av de nya förutsättningar, som utbygg­naden av det kommunala VA-nätet medför.

Samrådet har föranlett ändring av planbestämmelse om utnyttjande av marken. Länsstyrelsen hade under samrådet inget att erinra mot planförslaget och rekom­menderade förtydligande av vissa planbestämmelser.

Ledningskontoret konstaterar att ändringen överensstämmer med planprogrammet för Eksta-Fröjelkusten och föreslår att planförslaget lämnas utan erinran.

Jäv: Håkan Onsjö (m) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.
  • Register