§ 78 Detaljplan Eksta Bopparve 1:45 m.fl.; ändring

Utskrivet från: http://gotland.se/31176
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 78
Detaljplan Eksta Bopparve 1:45 m.fl.; ändring

AU § 78
- Stadsarkitektkontoret kungörelse med förslag detaljplan 2007-01-24
- Ledningskontoret 200702-26
Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till ändring av detaljplan (från 1991) för ett område ca 100 m norr om Djupviks fiskeläge ( Eksta Bopparve 1:45 m.fl.) Området består av 10 tomter . Ändringen innebär att byggrätten ökas för att komplementbyggnader ska kunna uppföras när VA-nätet är utbyggt.

Samrådet har föranlett ändring av planbestämmelse om utnyttjandegraden av marken. Länsstyrelsen tillstyrkte planförslaget under samrådet under förutsättning att området ansluts till kommunalt VA och rekommenderade förtydligande av vissa planbestämmelser.

Ledningskontoret konstaterar att ändringen överensstämmer med planprogrammet för Eksta-Fröjelkusten och föreslår att planförslaget lämnas utan erinran.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.
  • Register