§ 79 Organisation av arbetet med världsarvet Hansestaden Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/31175
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 79
Organisation av arbetet med världsarvet Hansestaden Visby

AU § 79
- PM 2007-01-28 och 03-21
År 2003 antog kommunfullmäktige ett handlingsprogram med åtgärdsplan för ”Världs­arvet Hansestaden Visby inför 2000-talet”. Programperioden var 2004-2006. Åtgärderna avsåg i allt väsentligt kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Kommunstyrelsen god­kände också ett förslag till organisation av arbetet som innebar inrättande av Visby Världsarvskommitté och en referensgrupp till den.

Världsarvskommittén har framlagt förslag till ny organisation, vars syfte anges vara ”att med handlingsprogrammet som bas utveckla och förvalta världsarvet”.

Det aktiva arbetet ska genomföras av en Världarvsstudio (tjänstemän) som ska ta initiativ till förvaltningsövergripande utveckling av världsarvet, koordi­nera insatserna och följa upp åtgärderna i handlingsplanen, utveckla policies för t.ex. information, skyltning. I studion ingår tjänstemän från stadsarkitektkontoret, (stadsarkitekten och världsarvskoordinatorn) tekniska förvaltningen (teknisk direktör och medarbetare) och ledningskontoret (utvecklings­direktören).

Världsarvskommittén ersätts med Visby världsarvsråd , en rådgivande refe­rens­grupp till vilken Gotlands kommun, länsmuseet och länsstyrelsen utser vardera två representanter. Företrädare för Handeln, Fastighetsägarna, Innerstads­förening­en och Gotlands Turistförening inbjuds att ingå med vardera en represen­tant. Ord­föran­de utses av kommunen. Till rådet kopplas Visby världsarvsforum , en samråds­grupp, dit rådet, allt efter frågans art, inbjuder representanter, från t.ex. Strövet.

Studion arbetar löpande, rådet sammanträder ett par gånger årligen och forumet, en gång per år. Stadsarkitektkontoret svarar för ”kanslifunktionen” med en tjänst som världsarvs­koordi­nator. I 2005 års budget tillfördes kommunstyrelsen 200 000 kr för ett permanent anslag till världsarvs­kommittén. En väsentlig utökning av det anslaget förespråkas.

Stadsarkitekten Carin Johanson föredrog det reviderade förslaget.

Jäv : Sonia Landin (s) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Organisationsförslaget godkänns
  • Register