§ 81 Ombyggnad för löneadministration i Slite; begäran om tilläggsanslag

Utskrivet från: http://gotland.se/31173
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 81
Ombyggnad för löneadministration i Slite; begäran om tilläggsanslag

AU § 81
KS2005/0478-04
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 61
- (Kommunstyrelsen 2005-02-04, § 30, och 2006-03-30, § 76 samt arbetsutskottet 2006-01-10, § 3)
- Ledningskontoret 2007-03-12
Tekniska nämnden har begärt 7 mnkr i tilläggsanslag för ombyggnaden av kommun­huset i Slite för att där inrymma lokaler för kommunens ( konsult- och servicekontoret ) löneadministra­tion. Investeringsutgiften beräknas till 15 mnkr och orsakerna till fördyringen är kostnaderna för de tekniska systemen; VVS, el och IT.

Av tre (icke specificerade) alternativ förespråkas det för vilket tilläggsanslag begärs och som innebär en ombyggnad till ett modernt kontorshus och inga provisoriska lösningar.

Enligt kommunstyrelsens beslut, § 30/2005 , ska löneadministrationen vara lokaliserad till befintliga lokaler i Slite senast vid halvårsskiftet 2007 och i mars 2006, § 76 , fick tekniska nämnden i uppdrag att, i samverkan med berörda förvaltningar, optimera lokal­utnyttjandet så att den och i kommunhuset befintliga verksamheter kunde inrymmas där. Bakgrunden var utredningar om olika lokaliseringsalternativ och bibliotekets placering.

Ledningskontoret föreslår att framställningen tillstyrks.

Finansiellt igångsätt­ningstillstånd har beviljats av arbetsutskottet under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämnden beviljas 7 mnkr i tilläggsanslag för ombyggnad av kommunhuset i Slite. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.
  • Register