§ 82 Avsiktsförklaring och tilläggsanslag Visby havsbad

Utskrivet från: http://gotland.se/31172
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 82
Avsiktsförklaring och tilläggsanslag Visby havsbad

AU § 82
KS2007/0089-20
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 42
- Ledningskontoret 2007-03-12
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna en avsikts­förklaring som träffats med Sällskapet DBW om försäljning och förhyrning av Visby havsbad. I enlighet med arbetsutskottets beslut har avsiktsförklaringen kompletterats.

Avsiktsförklaringen innebär att kommunen förklarar sig beredd att överlåta byggnad och markområde till Sällskapet DBW när byggnationen är klar. Köpe­skillingen ska ligga mellan 7 och 12 mnkr. Sällskapet förklarar sig beredd att hyra ut byggnaden till Gotlands kommun och acceptera andrahandsuthyrning på villkor som Sällskapet godkänner. Kommunen förklarar sig beredd att sköta och under­hålla byggnaden och andra anläggningar och får rätt att överlåta skötseln till annan. Bakgrunden är villkoret i hyresavtal med NMT som driver kongresshallen.

Utgiften för att iordningställa havsbadet beräknas till 12 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än vad som planerats.

Ledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna avsiktsförkla­ringen och tillstyrka 5 mnkr i tilläggsanslag för tekniska nämnden.

Jäv : Gustaf Hoffstedt (m), Håkan Onsjö (m), Mats-Ola Rödén (fp) och Lars Thomsson (c) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Yrkande :

  • Lilian Virgin (s) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (v), att avsiktsförklaringen inte skulle godkännas.

    Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Lilian Virgins yrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för ledningskontorets förslag. NEJ för Lilian Virgins yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Rut Smeds (kd), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Yngve Andersson (kd), Inger Harlevi (m), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Eric Martell (s), Sonia Landin (s), Anna Wickström (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets förslag.

    Kommunstyrelsens beslut

  • Avsiktsförklaringen i lydelse 12 februari och 14 mars mellan Gotlands kommun och Sällskapet DBW om Visby havsbad godkänns.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämnden beviljas 5 mnkr i tilläggsanslag för investeringar i Visby havsbad. Medel anvisas ur kommunens eget kapital
  • Register