§ 84 Remiss. Se landsbygden! SOU 2006:101

Utskrivet från: http://gotland.se/31170
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 84
Remiss. Se landsbygden! SOU 2006:101

AU § 84
KS2007/0003-14
- Jordbruksdepartementet 2006-12-19
- Ledningskontoret
Jordbruksdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Landsbygdskommitténs slutbetänkande ”Se landsbygden! – Myter, sanningar och framtidsstrategier”, SOU 2006:101. Kommittén har arbetat med övergripande och strategiska frågeställningar och förslagen är därför av programkaraktär och for­merade under följande fem strategi­områden.

 Näringsliv och entreprenörskap på landsbygden

Demokrati, ansvar och helhetssyn

Landskapet, naturen och den kulturella miljön

Kommersiell och offentlig service

Kompetens, lärande och forskning, som först avsågs behandlas inom respektive strategiområde, men senare blev ett eget område.

Om sina utgångspunkter skriver Kommittén bl.a. …”Insikten att de areella näringarna i hög utsträckning har skapat landsbygdens värden är grundläggande för Landsbygds­kommitténs synsätt. Samtidigt behöver landsbygden utvecklas inom praktiskt taget alla politikområden, ett synsätt som alltmer kommit att prägla även den nuvarande lands­bygdspolitiken och som tydligt kommer fram i Landsbygdsprogrammet 2007–2013, bland annat genom tillkomsten av axel tre.” …

(Anm: Landsbygdsprogrammet för 2007-2013 är uppdelat på fyra områden – axlar. Axel 1 handlar om jord- och skogsbrukets konkurrenskraft. Axel 2 förvaltning av landsbygdens naturresurser. Axel 3 utveckling av landsbygden som helhet. Axel 4 – Leader – som blir en del av landsbygds­programmet – en särskild metod för landsbygdsutveckling utifrån lokala förutsättningar och direktiv).

Andra vägledande utgångspunkter för kommittén har varit:

Att resurserna på landsbygden nyttjas utan att äventyra kommande generationers möjligheter till nyttjande.

Att alla medborgare och särskilt de som bor och verkar på landsbygden har möjlighet att påverka och ta ansvar för samhällsutvecklingen på landsbygden.

Att landsbygdens företag ska ha förutsättningar att konkurrera på likvärdiga villkor som företag i andra ortsstrukturer.

Att landsbygden är ekonomiskt livskraftig och har höga natur- och kulturvärden och socialt fungerande områden med levande byar, bygder och orter.

Att välfärdssystemet anpassas till de demografiska förändringar som råder i olika landsbygder med likvärdighet som mål.

I betänkandet används begreppet ”landsbygden” för att beteckna tätortsnära landsbygd, glesbygd eller möjligen landsorten. Frågan om landsbygdspolitiken diskuterades också av Utredningen om översyn av Glesbygdsverkets roll som förordade en ny utredning för att fördjupa kunskapen inom områden som är strategiskt viktiga för landsbygdens framtid. Kommunstyrelsen yttrade sig över förslagen i augusti 2003, § 197. Landsbygds­kommittén har använt sig av den analys av landsbygdens förutsättningar som den utred­ningen gjorde i betänkandet ”Mot en ny landsbygdspolitik”.

Ledningskontorets förslag till yttrande: Förslagen om att stärka samspelet med och inom den lokala och regionala nivån tillstyrks och betydelsen av Leader+ framhålls för viss småskalig utveckling. När det gäller de areella näringarna behövs, mot bakgrund av lantbrukets fortlöpande strukturella förändringar, ytter­ligare kunskap såväl nationellt som regionalt om hur landskapet förändras, t.ex. genom att åkermark tas i anspråk för produktion av energigrödor. Förslaget, att utreda konsekvenserna av ett ökat delårsboende, välkomnas. Avslutningsvis fram­hålls (vilket också utredningen gör) behovet av nya former för samverkan mellan länsstyrelsen och kommun när det gäller tillämpningen av det nya, också till landsbygdsföretag utvidgade, landsbygdsprogrammet och Gotlands kommuns ansvar för de regionala utvecklingsinsatserna. Yttrandet har kompletterats i enlighet med arbetsutskottets beslut.

Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag.

Register