§ 85 Remiss. Ansökan om uppförande mätstation på S. Midsjöbankarna

Utskrivet från: http://gotland.se/31169
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 85
Remiss. Ansökan om uppförande mätstation på S. Midsjöbankarna

AU § 85
KS2007/0050-42
- Miljödepartementet 2007-02-08
- Ledningskontoret 2007-02-26
E.ON har hos Regeringen ansökt om tillstånd att på Södra Midsjöbankarna upp­föra en mätstation för att fastställa förutsättningarna för att där uppföra en vind­kraftspark med ca 200 verk och en sammanlagd installerad effekt om 1 000 MW. Miljödepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på ansökan.

Ledningskontoret föreslår att ansökan tillstyrks under förutsättning att hänsyn till tas till alfåglarna, eftersom området är en viktig övervintringsplats för alfågel.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med upprättat förslag.
  • Register