§ 86 Motion. Satsning på Slite centrum

Utskrivet från: http://gotland.se/31168
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 86
Motion. Satsning på Slite centrum

AU § 86
KS2006/0088-10
- Motion 2006-02-20- Byggnadsnämnden, arbetsutskottet 2006-04-26, § 210
- Arbetsutskottet 2006-08-15, § 208
- Tekniska nämnden 2006-10-25, § 243
- Ledningskontoret 2006-12-15
Lena Celion (m) har i motion yrkat att en ny plan för Slite centrum ska utarbetas och att arbetet ska bedrivas i samråd med lokala företrädare.

Byggnadsnämnden konstaterar att gällande detaljplaner och fördjupade översikts­plan för Slite centrum redan idag erbjuder möjligheter att utveckla Slite centrum. I översiktsplanen Gotland 2025, som ska ersätta den nuvarande, kommer central­orterna att lyftas fram och som en naturlig följd kommer en ny fördjupad över­sikts­plan att utarbetas. Att lokala organisationer och arbetsgruppers erfaren­heter tas till vara i planarbetet framhåller nämnden som en självklarhet.

Arbetsutskottet återremitterade motionen till ledningskontoret ( 2006-08-15, § 208 ).

Tekniska nämnden delar uppfattningen att åtgärder behövs och redogör för de förbättringar av torget och vissa anslutande områden som ur dess synpunkt är aktuella. För att ta ett helhetsgrepp bör frågan utredas och det arbetet förankras lokalt genom bildande av en arbetsgrupp med representanter från de många intressegrupper som finns. Kostnaden beräknas till ca 250 000 kr och föreslås anslås i kommande flerårsplan.

Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks på så sätt att medel för att iordningställa allmän platsmark i centrala delarna av Slite beaktas av tekniska nämnden i kommande budgetarbete.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen bifalls på så sätt att medel för att iordningställa allmän platsmark i centrala delarna av Slite beaktas av tekniska nämnden i kommande budget­arbete.
  • Register