§ 89 Medborgarförslag. Anpassning av tidtabell för viss stadstrafik

Utskrivet från: http://gotland.se/31165
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 89
Medborgarförslag. Anpassning av tidtabell för viss stadstrafik

AU § 89
KS2006/0540-53
- Medborgarförslag 2006-11-24
- Ledningskontoret 2007-03-02
Hans Svensson har i medborgarförslag föreslagit att anpassningen av tidtabellen mellan linje 1 från norr och innerstadslinjen mot norr ska förbättras.

Tekniska nämnden hänvisar till fortlöpande översyn av tidtabellerna och noterar att önskemålet förmodligen kan tillgodoses vid nästa tidtabellsbyte.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget tillstyrks på så sätt att den föreslagna anpassningen av tidtabellerna ska eftersträvas vid kommande översyn.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget bifalls så till vida, att en anpassning enligt förslaget kommer att eftersträvas vid kommande översyn av tidtabellerna.
  • Register