§ 90 Medborgarförslag. Utökad studietid vid idrottsgymnasium

Utskrivet från: http://gotland.se/31164
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 90
Medborgarförslag. Utökad studietid vid idrottsgymnasium

AU § 90
KS2006/0541-64
- Medborgarförslag 2006-11-16
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-14, § 17
Susann Hansson har i medborgarförslag föreslagit att studietiden vid idrotts­gymnasium ska utökas från tre till fyra år för att öka möjligheterna till träning.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det inte är aktuellt med ett fjärde år. Idrottsgymnasium finns för elever, oavsett program, som vill kombinera sina gymnasiestudier med träning. Tiden för specialidrott tas från det individuella valet. Det faktum att elever kommer från olika program innebär att det är svårt att ordna fler träningstillfällen. Skulle intagningen till idrottsgymnasiet koncentreras till enbart vissa program finns risk för att val av idrott blir viktigare än val av utbildning, vilket skolan inte velat medverka till. Ett fjärde år innebär dessutom ökade kostnader. Nämnden föreslår att förslaget därmed anses besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.
  • Register