§ 91 Medborgarförslag. Lärlingsjobb varvat med skolutbildning

Utskrivet från: http://gotland.se/31163
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 91
Medborgarförslag. Lärlingsjobb varvat med skolutbildning

AU § 91
KS2006/0542-64
- Medborgarförslag 2006-10-16
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-14, § 18
Mona Ringbom har i medborgarförslag föreslagit att ungdomar skulle kunna börja som lärlingar i vissa yrken och varva det jobbet med skolan. Det skulle kunna vara en hjälp för skoltrötta elever.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att medborgarförslaget anses bevarat med dess yttrande. I yttrandet redogör nämnden för hur den arbetsplatsförlagda utbild­ningen ser ut på olika program. Nämnden framhåller att skolan och arbetslivet fortlöpande diskuterar hur samarbetet dem emellan ska kunna utvecklas, bl.a. när det gäller möjligheterna till mer arbetsplatsförlagd utbildning. Den nya regeringen har också aviserat förslag om ny lärlingsutbildning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med barn- och utbildningsnämndens yttrande.
  • Register