§ 92 Bokslut 2006; årsredovisning

Utskrivet från: http://gotland.se/31162
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 92
Bokslut 2006; årsredovisning

AU § 92
Anna-Lena Gutedal, Anders Gripne och Mats Magnusson ledningskontoret, och Mikael Wollbo, konsult- och service­kontoret, presenterade årsredovisningen för 2006.

Årsredovisningen för 2005 förelåg i korrektur. Det redovisade resultatet uppgick till + 71 mnkr. Resultatet har belastats med nedskrivningar på fastigheter och en extra avsättning för pensioner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Årsredovisningen godkänns.

  • Inom ramen för eget kapital avsätts 45,7 mnkr som pensionsreserv.
  • Register