§ 93 Kompletteringsbudget

Utskrivet från: http://gotland.se/31161
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 93
Kompletteringsbudget

AU § 93
KS2007/0141-04
- Ledningskontoret 2007-03-22
Nämnderna har begärt att ca 127,7 mnkr ska överföras från 2006 års investerings­budget till 2007 års budget.

Ledningskontoret har föreslagit att anslag som tillsammans uppgår till ca 114,5 mnkr ska få överföras.

Anna-Lena Gutedal, ledningskontoret, redogjorde för förslaget till komplet­terings­budget.

Yrkande :

  • Brittis Benzler (v) yrkade att barn- och utbildningsnämndens begäran om att få överföra drygt 3,6 mnkr (i stället för föreslagna 2 mnkr) skulle beviljas.

    Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för ledningskontorets förslag. NEJ för Brittis Benzlers yrkande. 7 ledamöter röstade ja : Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gustaf Hoffstedt (m), Håkan Onsjö (m) och ordföranden Eva Nypelius (c) och 7 ledamöter röstade nej: Eric Martell (s), Sonia Landin (s), Anna Wickström (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). Med ordförandens utslagsröst hade kommunstyrelsen således bifallit ledningskontorets förslag.

    Kommunstyrelsens beslut

  • Nämnderna beviljas kompletteringsbudget med sammanlagt 114 560 tkr enligt ledningskontorets specifikation.
  • Register