§ 94 Baltic Sea Convention

Utskrivet från: http://gotland.se/31160
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 94
Baltic Sea Convention

AU §96
KS2007/0139-04
- Ledningskontoret 2007-03-01
Ledningskontoret föreslår att Gotlands kommun ska, tillsammans med stiftelsen Socialetiska institutet Theobalt – vars syfte är att skapa en fungerande samverkan mellan näringsliv, kultur och forskning – arrangera konferensen ”Baltic Sea Convention” och för ändamålet anslå högst 350 000 kr. Konventet äger rum 24 – 29 juni och ägnas temat ”Creating the Good Society”. Kommunen svarar för bl.a. ett seminarium om EU:s havspolitik, en föreläsning om kommunika­tionsfrågor och kvällsaktivitet.

Jäv : Inger Harlevi (m) anmälde jäv och deltog inte vid behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun ingår som medarrangör till Baltic Sea Convention med av ledningskontoret föreslagna inslag och aktiviteter. Kostnaden, högst 350 000 kr, ska belasta anslaget 6003 Näringsliv.
  • Register