§ 96 Bidrag Kooperativt utvecklingscentrum och GIP

Utskrivet från: http://gotland.se/31158
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 96
Bidrag Kooperativt utvecklingscentrum och GIP

AU § 98
KS2005/0230-04
- (Kommunstyrelsen 2006-10-30, § 292 och 2006-11-14, § 359)
- Ledningskontoret 2007-03-06 (och 2007-03-02)
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat frågan om bidrag till föreningen Koope­rativt utvecklingscentrum. Ledningskontoret har nu föreslagit att bidrag ska beviljas med högst 425 000 kr och att föreningen ska uppmanas intensifiera sam­arbetet med Almi Företagspartner Gotland.

Ledningskontoret har vidare, i samband med rapport om anslaget 6003 Näringsliv föreslagit att GIP ska beviljas bidrag med 200 000 kr 2007.

Jäv : Mats-Ola Rödén (fp) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Föreningen Kooperativt utvecklingscentrum Gotland beviljas bidrag med 425 000 kr för 2007. Föreningen uppmanas att intensifiera samarbetet med Almi Företagspartner Gotland.

  • GIP – Gotland Interactive Park – beviljas 200 000 kr för 2007.

  • Medel för bidragen anvisas ur anslaget 6003 Näringsliv.
  • Register