§ 97 Ansökan om regionala utvecklingsmedel. Projektet ”DUK”

Utskrivet från: http://gotland.se/31157
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 97
Ansökan om regionala utvecklingsmedel. Projektet ”DUK”

AU § 99
KS2007/0025-14
- Ledningskontoret 2007-03-06
Ledningskontoret föreslår att Högskolan på Gotland ska beviljas 4,5 mnkr för dess del i ett fyra årigt projekt ”Drivkrafter för nya näringar – Design, upplevelser, kulturarv (DUK)”. Syftet är att genom forskning om drivkrafter för nya näringar och utarbetande av former för kompetensutveckling inom upplevelsesektorn skapa förutsättningar för nya jobb och företag.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Drivkrafter för nya näringar – Design, upplevelser, kulturarv (DUK) Gotlandsnoden” beviljas sammanlagt högst 4 500 000 kr, varav högst 750 000 kr för 2007, högst 1 500 000 kr för 2008, högst 1 500 000 kr för 2009 och högst 750 000 kr för 2010 ur anslaget 33:1, Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Stödet utgör 50% av projektets upparbetade kostnader.

  • Det åligger Högskolan på Gotland att inhämta underlag för verifiering av kostnader och finansiering i projektet KALK, som medfinansierar detta projekt.

  • Beslutet avser perioden 1 juli 2007 – 30 juni 2010. Ekonomisk slutredovisning med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 30 september 2010. Regionala utvecklingsenheten informerar sökanden om övriga villkor för stödet.
  • Register