§ 98 Remiss. Basfinansiering av lokalt resurscentrum

Utskrivet från: http://gotland.se/31156
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 98
Remiss. Basfinansiering av lokalt resurscentrum

AU § 100
KS2007/0151-10
- Ledningskontoret 2007-02-27
Ledningskontoret har utarbetat förslag till yttrande till NUTEK över ansökan från Genderinstitut Gotland (GIG) om basfinansiering för Lokalt resurscentrum.

Ledningskontoret konstaterar att den planerade verksamheten överensstämmer med villkoren för medlemskap i Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentra för kvinnor. Gotlands kommun föreslås avstå från yttrande, framför allt med hän­visning till de av NUTEK ställda frågornas alltför generella karaktär och avsakna­den av beskrivning över institutets roll i det regionala tillväxtarbetet.

Kommunstyrelsens beslut

  • NUTEK:s begäran om yttrande besvaras i enlighet med upprättat förslag.
  • Register