§ 101 Försäljning av Klinte Valle 1:226

Utskrivet från: http://gotland.se/31153
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 101
Försäljning av Klinte Valle 1:226

KS 2007/0112-25
- Tekniska förvaltningen 2007-03-12
- Ledningskontoret 2007-03-14
Tekniska förvaltningen har föreslagit att fastigheten Klinte Valle 1:226 ska säljas för 6,1 mnkr. Fastigheten är bebyggd med fem byggnader som innehåller 21 mindre lägenheter. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att den ska säljas via mäklare.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Fastigheten Klinte Valle 1:226 säljs till Vianova Fastigheter AB för en köpeskilling av 6 100 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register